Posts Tagged ‘Академични изследвания’

Ново попълнение в академичното семейство на МУ – Варна

На 7 октомври Академичният съвет на Медицински университет – Варна, избра Стефан Кръстев, д.бф. да заеме академичната длъжност „доцент“ в професионално направление Биологически науки и научна специалност „Биофизика“.

Тематиката на публикациите на доц. Стефан Кръстев е свързана основно с прилагането на методите на научното моделиране (математично и физично); експерименталните методи, средства и практически изследвания, свързани с изследване действието на различни физични фактори върху биологични обекти и системи; въпроси, свързани с организацията и усъвършенстването на учебния процес.

Сред публикациите със значим научен принос на първо място са отразяващите съвместната работа с екипа на проф. Диана Стефанова от секция „Възбудими структури“ на Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН. За пръв път в литературата е изследван ефекта на течните слоеве в миелиновата обвивка на моторни нервни влакна при симулирани демиелизиращи невропатии. Прави се изследване на температурата и нейното влияние върху свойствата на възбудимостта на човешки моторни нервни влакна. Изследва се и кинетиката на нодалните и интернодални йонни, трансаксонални и трансмембранни токове върху генерирането на акционните и електротонични потенциали при симулирани случаи на амиотрофична латерална склероза. Разработените физични модели и учебни експерименти имат пряко практическо приложение в процеса на обучение по медицински специалности.

Основните приноси на доц. Кръстев са в областта на компютърното моделирането и числените експерименти, свързани с генерирането и разпространението на акционните потенциали в миелинизираните човешки аксони в норма и при симулирани различни невродегенеративни заболявания. Независимо в каква посока са ефектите на течните слоеве (подобряване или влошаване на възбудимостта на аксоналната мембрана), се стига до извода, че те добре отразяват симулираните невропатии, което е в подкрепа на адекватността на използвания математически модел при компютърната симулация. Получените резултати доизясняват някои от механизмите, обуславящи нарушенията при наследствени и хронични възпалителни демиелинизиращи невропатии. Демиелинизиращи невропатии са заболявания, които водят до необратими поражения на двигателната система и до тежка инвалидизация на заболелите, които често са млади хора и дори индивиди в детска възраст. Поради голямата им социална значимост, липсата на успешно лечение и факта, че патологичните механизми не са изяснени в тяхната цялост,  изследванията на доц. Кръстев са изключително актуални.

С метода на компютърното модулиране доц. Кръстев успява да симулира три степени на заболяването амиотрофична латерална склероза (ALS), като е изследвана кинетиката на нодалните и интернодалните йонни, трансаксонални и трансмембранни токове, обуславящи генерирането  на акционните и електротоничните потенциали както и циклите на възстановяване.

Интересни са и резултатите от двумерния математически модел на регулиране на кръвната глюкоза при човека, които получава доц. Кръстев. При този модел, за разлика от предходни модели, се отчита реалното ненулево ниво на инсулина и включва и действието на наблюдавания при клиничните изследвания бърз инсулинов отговор на задстомашната жлеза при  надпрагова концентрация на кръвната глюкоза. С водещата роля на автора този двумерен математичен модели с компютърна симулация е приложен в обучението по биофизика за студентите по медицина, като за първи път е разработено и внедрено лабораторно упражнение за изследване регулационния механизъм на кръвната глюкоза при човека чрез метода на математичното моделиране.

bg_BG 
Новини
юли 2020
П В С Ч П С Н
« юни    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031