Академични изследвания

ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА

Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ – ИНЖЕНЕРНА ФИЗИКА

През първите две години на следването си студентите от специалността „Инженерна физика“ изучават общообразователни математически и физически дисциплини, които формират базисното обучение.

Студентите от специалността получават и подготовка по Информационни технологии, Статистическа обработка на данни, Електротехника, Специализиран приложен софтуер, Химия и др.

В учебния план са включени четири профилиращи модула: МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА, НОВИ МАТЕРИАЛИ,ПОЛИМЕРИ И ПОЛИМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИЛАЗЕРНИ И ФОТОННИ ТЕХНОЛОГИИ, които студентите избират според интересите си. В модулите има както фундаментални курсове, така и 600 часа избираеми дисциплини, които дават възможност за получаване на специфични знания и умения, пряко свързани с облика на модула.

Профилиращият модул „МЕДИЦИНСКА ФИЗИКА“ включва дисциплини, които изучават средствата и методите за профилактика, диагностика и лечение на заболяванията на човека, основани на използването на физически методи, а също изучаване на въздействието на физическите фактори върху човека и другите биологични обекти.

По същество всяко постижение на медицината представлява приложение на физически и химически методи в нейната практика. Всички методи за диагностика и лечение имат за основа или използват физически явления или закономерности. Съвременната медицина се нуждае от много по-сериозно присъствие на специалисти по физика, отколкото досега. Навлизането на все по-модерна техника в здравните заведения налага наличието в тях на екипи, в състава на които трябва непременно да има физици и инженери.

Профилиращият модул „Нови материали“ е предназначен за желаещите да се занимават в областта на разработването и охарактеризирането на нови материали. Иновативните материали са в основата на бурното развитие на технологиите през последното десетилетие, което определя необходимостта от специалисти в това направление. Предвидените за изучаване дисциплини дават задълбочени познания за структурата, физичните и химичните свойства на различни нови материали, като диелектрици, полупроводници, полимери, метали, хибридни и нанокомпозитни материали. Модулът съчетава теоретичните знания с експериментални умения. Обучаващите се ще бъдат запознати и с конкретни практически приложения на новите материали в различни области на науката и промишлеността. На базата на получените комплексни знания и умения студентите могат да имат самочувствие на компетентни и конкурентоспособни съвременни специалисти. Реализацията на завършилите модула може да бъде в широк кръг от области, например изпълняване на технологични процедури във фирми от машиностроенето, приборостроенето, полимерната и химическата промишленост, биотехнологиите, здравеопазване и др.; заемане на ръководни позиции в отделите „Научноизследователска дейност“ на големи компании; водещи учени в различни изследователски лаборатории и научни институти или да бъдат преподаватели във висши училища.

Профилиращият модул ПОЛИМЕРИ И ПОЛИМЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ“ има за цел да запознае обучаващите се със специфични особености на свойствата на високомолекулните съединения и разнообразните области на приложението им. В модула са включени учебни дисциплини, които изграждат фундаментални знания за физичните, физикохимичните и физико-механичните характеристики на полимерите в контекста на причинно-следствените връзки структура-свойства-приложения. Специално внимание се обръща върху най-съвременни тенденции в науката и икономиката, свързани с класове полимери, получавани от възобновяеми източници. Познаването на техните физични и физико-химични свойства дава възможност за разработването на нови материали, които са екологично чисти, биоразградими и в повечето случаи – нетоксични. Модулът осигурява компетентности за разработване и приложение на нови самоорганиращи се полимерни материали с приложение в медицината, биотехнологиите и нанотехнологиите. В същото време се предвижда получаването на технологични знания в областта на рециклирането и преработката на „класическите“ синтетични полимери.

Профилиращият модул „ЛАЗЕРНИ И ФОТОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ представлява синтез от учебни дисциплини, които имат за цел да създадат една стабилна и универсална система от знания, на базата на която се изграждат практически умения и знания, необходими за овладяването на съвременните оптични технологии. Тази специалност има амбицията да подготвя кадри, които след дипломирането си благодарение на придобитите общи универсални знания и умения ще са способни за кратко време да овладяват нови компетентности и да се адаптират бързо към изискванията на индустрията. Това особено се отнася до високотехнологичните области с висок темп на технологично обновление, каквито например са лазерните и оптичните технологии.

Предвидена е стажантска практика във водещи регионални предприятия, учреждения и институти.

Завършилите тази специалност могат да провеждат експериментална, теоретична, технологична и конструкторска дейност по разработване, внедряване и усъвършенстване на съществуващи методи за анализ, контрол и изпитания на материалите в индустриални, научноизследователски, учебни и здравни лаборатории, както и да работят в софтуерни фирми, медицински центрове, банки и др.

След завършване на специалността студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационната степен „магистър“ във факултета, в други факултети на университета или в друго висше училище.

Ново попълнение в академичното семейство на МУ – Варна

На 7 октомври Академичният съвет на Медицински университет – Варна, избра Стефан Кръстев, д.бф. да заеме академичната длъжност „доцент“ в професионално направление Биологически науки и научна специалност „Биофизика“.

Тематиката на публикациите на доц. Стефан Кръстев е свързана основно с прилагането на методите на научното моделиране (математично и физично); експерименталните методи, средства и практически изследвания, свързани с изследване действието на различни физични фактори върху биологични обекти и системи; въпроси, свързани с организацията и усъвършенстването на учебния процес.

Сред публикациите със значим научен принос на първо място са отразяващите съвместната работа с екипа на проф. Диана Стефанова от секция „Възбудими структури“ на Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН. За пръв път в литературата е изследван ефекта на течните слоеве в миелиновата обвивка на моторни нервни влакна при симулирани демиелизиращи невропатии. Прави се изследване на температурата и нейното влияние върху свойствата на възбудимостта на човешки моторни нервни влакна. Изследва се и кинетиката на нодалните и интернодални йонни, трансаксонални и трансмембранни токове върху генерирането на акционните и електротонични потенциали при симулирани случаи на амиотрофична латерална склероза. Разработените физични модели и учебни експерименти имат пряко практическо приложение в процеса на обучение по медицински специалности.

Основните приноси на доц. Кръстев са в областта на компютърното моделирането и числените експерименти, свързани с генерирането и разпространението на акционните потенциали в миелинизираните човешки аксони в норма и при симулирани различни невродегенеративни заболявания. Независимо в каква посока са ефектите на течните слоеве (подобряване или влошаване на възбудимостта на аксоналната мембрана), се стига до извода, че те добре отразяват симулираните невропатии, което е в подкрепа на адекватността на използвания математически модел при компютърната симулация. Получените резултати доизясняват някои от механизмите, обуславящи нарушенията при наследствени и хронични възпалителни демиелинизиращи невропатии. Демиелинизиращи невропатии са заболявания, които водят до необратими поражения на двигателната система и до тежка инвалидизация на заболелите, които често са млади хора и дори индивиди в детска възраст. Поради голямата им социална значимост, липсата на успешно лечение и факта, че патологичните механизми не са изяснени в тяхната цялост,  изследванията на доц. Кръстев са изключително актуални.

С метода на компютърното модулиране доц. Кръстев успява да симулира три степени на заболяването амиотрофична латерална склероза (ALS), като е изследвана кинетиката на нодалните и интернодалните йонни, трансаксонални и трансмембранни токове, обуславящи генерирането  на акционните и електротоничните потенциали както и циклите на възстановяване.

Интересни са и резултатите от двумерния математически модел на регулиране на кръвната глюкоза при човека, които получава доц. Кръстев. При този модел, за разлика от предходни модели, се отчита реалното ненулево ниво на инсулина и включва и действието на наблюдавания при клиничните изследвания бърз инсулинов отговор на задстомашната жлеза при  надпрагова концентрация на кръвната глюкоза. С водещата роля на автора този двумерен математичен модели с компютърна симулация е приложен в обучението по биофизика за студентите по медицина, като за първи път е разработено и внедрено лабораторно упражнение за изследване регулационния механизъм на кръвната глюкоза при човека чрез метода на математичното моделиране.

bg_BG 
Новини
юли 2020
П В С Ч П С Н
« юни    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031